Particuliere klant? Raadpleeg je verbruik en facturen op mijn.warmtenetoostende.be!

Warmtenet Oostende

Een warmtenet brengt warmte van een warmtebron via ondergrondse, geïsoleerde leidingen naar gebouwen met een warmtevraag.
Het Warmtenet Oostende gebruikt restwarmte uit de afvalenergiecentrale van IVOO. We realiseerden ondertussen al meer dan 19 km warmtenetleidingen tussen IVOO en AZ Sint-Jan Serruys. 

 We leveren niet alleen warmte aan industriële klanten zoals Daikin, Vesuvius, Van Huele, Aquafin,... maar ook aan openbare gebouwen zoals het AZ Damiaan, het stadhuis Oostende en aan particulieren met de aansluiting van appartementsgebouwen zoals Hazee, Boekanier, de Ra,... 

 Het warmtenet leverde sinds de opstart in 2019 meer dan 70 GWh duurzame warmte, dat is het jaarlijks warmteverbruik van 5.000 gezinnen. We vermeden hierdoor een aanzienlijke hoeveelheid CO2-uitstoot!

Het warmtenet biedt vele voordelen!

Divider text here

IVOO, bron van het warmtenet

Divider text here
IVOO is een intergemeentelijke vereniging van 6 gemeenten: Bredene, Gistel, Ichtegem, Middelkerke, Oostende en Oudenburg. IVOO staat in voor de verwerking en de verwijdering van het huisvuil van de particuliere bewoner en doet dit op een wijze die zowel economisch als ecologisch verantwoord is. 

Warmtenet Oostende,
een project van burgercoöperatie Beauvent

Divider text here
Beauvent verzamelt burgerkapitaal om te investeren in windenergie, zonnepanelen en energie-efficiënte toepassingen zoals warmtekrachtkoppeling en warmtenetten. Zo bieden we weerwerk aan de toenemende aantasting van het milieu. 
Divider text here
 De kracht van coöperatief ondernemen 

 Beauvent past het coöperatieve principe toe om voor hernieuwbare energie een maatschappelijk draagvlak te scheppen waar zoveel mogelijk mensen aan deelnemen en inspraak in hebben. 

De coöperatie verenigt momenteel bijna 9000 evenwaardige aandeelhouders die meebouwen aan lokale, duurzame energieprojecten en meegenieten van de opbrengst ervan. 

Het doel van Beauvent: rationeel energiegebruik en 100% groene energie tegen 2050.

Tracé

Divider text here


Aangelegd warmtenet


Warmtenet in uitvoering


Warmtenet in onderzoek

Herkomst warmte

Divider text here

Warmtenet Oostende in cijfers

Divider text here
  • Jaarlijkse warmtelevering (2023): 23,4 GWh/jaar
  •  Watervolume: 750 m² 
  •  Lengte tracé warmtenet: 9,6 km 
  •  Lengte leidingen: 19,2 km 
  •  Gemiddelde buisdiameter: 202 mm 
  •  Grootste leiding: 250 / 400 mm 
  •  Temperatuur vertrek/retour: 90°C / 60°C 
  •  Warmtevermogen in dienst genomen in 2019: 7,5 MW

Veel gestelde vragen

Divider text here

Hoe duurzaam is het warmtenet?

Warmtenet Oostende streeft naar 100% fossielvrije warmtelevering. De basiswarmte is industriële restwarmte. Om én de betrouwbaarheid én de betaalbaarheid van het warmtenet te garanderen, is een beperkte bijstook met fossiele brandstof mogelijk. De productiemix wordt jaarlijks gerapporteerd door het warmtenet.

Is een warmtenet gevaarlijk?

Neen, het warmtenet is niet gevaarlijk. De warmteleidingen bevatten warm water. De leidingen zijn goed geïsoleerd zodat bij aanraking geen verbrandingsgevaar optreedt. Water zelf is een ongevaarlijke energiedrager – zonder explosie- of elektrocutiegevaar.

Is een aansluiting op stadswarmte duur?

Neen, als warmteklant betaal je voor je warmteaansluiting in Oostende niet meer dan voor een alternatieve warmte-installatie met aardgas.

Kan mijn woning aansluiten op het warmtenet?

Vandaag zijn nog géén woningen aangesloten op Warmtenet Oostende. Vanaf 2021 loopt wél een proefproject waarbij Warmtenet Oostende een beperkt aantal bestaande woningen in de omgeving van het Stadhuis of Hazegraswijk wenst aan te sluiten op het warmtenet. Pas na een succesvol proefproject kunnen volgende woningen aansluiten. 

Geïnteresseerd? Lees er hier meer over.

Kan mijn appartement aansluiten op het warmtenet?

Eén individueel appartement kan helaas niet aansluiten. Maar een appartementsgebouw als geheel kan dit mogelijk wél. Appartementsgebouwen met een collectieve stookinstallatie, bij voorkeur in de kelder, komen in aanmerking voor aansluiting op het warmtenet. Lees er hier meer over.

Praat bij interesse zeker met de buren en laat ons jouw interesse weten via het contactformulier. Eén van onze medewerkers neemt snel contact met je op.

Vereist het warmtenet een aanpassing binnen mijn appartement? 

Neen, als eindgebruiker ervaar je géén verschil. Enkel de gemeenschappelijke stookplaats wordt aangepast. Een warmtewisselaar van het stadswarmtenet vervangt de CV-ketel van het gebouw of vervult een aanvullende functie.

De CV-leidingen en radiatoren binnen je appartement wijzigen dus niet.

Hoe ziet een warmte-aansluiting van mijn appartementsgebouw eruit?

Het warmtenet bestaat steeds uit twee leidingen. Eén leiding brengt warm water tot het appartementsgebouw, de tweede leiding voert afgekoeld water terug. Deze leidingen zijn geïsoleerd om de warmteverliezen te beperken. In de techniekruimte van het appartementsgebouw wordt de stadswarmte overgedragen aan het gebouw door een warmtewisselaar. Het geheel van warmtewisselaar en toebehoren zoals regelaars, afsluiter en meters vormt het afgiftestation.

Hoeveel kost een warmteaansluiting van mijn appartementsgebouw?

De locatie en techniciteit van de aansluiting bepaalt de reële aansluitkost. Als gebouw betaal je echter niet de volle pot. De aansluitkost en warmtekost wordt zo opgebouwd dat het gebouw naast de ecologische winst, ook een financiële winst realiseert.

Wat met de bestaande verwarmingsketel van mijn appartementsgebouw?

Als er voldoende ruimte beschikbaar is voor het plaatsen van het warmtestation naast de verwarmingsketel, kan de ketel gerust blijven staan. Best is om de specifieke situatie samen met de medewerkers van het Warmtenet Oostende te bekijken.

Hoe wordt het warmteverbruik van mijn appartementsgebouw gemeten?

Warmteverbruik wordt, net zoals elektriciteit, uitgedrukt in kWh. De warmtemeter is geïntegreerd in het warmtestation. De meter heeft een elektronische display waarop je het warmteverbruik kan aflezen. Alle regels rond de meting van warmte zijn vastgelegd in de energiewetgeving.

Hoe wordt mijn persoonlijk warmteverbruik gemeten en gefactureerd?

De meting van het individueel verbruik per appartement is gebonden aan het technisch ontwerp van de warmtedistributie in het gebouw. In bestaande appartementsgebouwen heeft een aansluiting op het warmtenet géén impact op de individuele warmtemeting. In nieuwe appartementsgebouwen wordt door de projectontwikkelaar een nieuwe individuele warmtemeter geïnstalleerd in het appartement zelf.

Kan ik op gas koken?

De omschakeling naar een warmtenet heeft géén impact op de manier van koken. Indien je nu reeds op gas kookt, kan je dat ook in de toekomst doen. In nieuwbouwappartementen met warmteaansluiting wordt géén aardgasaansluiting voorzien

Hoe word ik op de hoogte gehouden van werken aan het warmtenet?

Alle werkzaamheden worden gecommuniceerd via onze website en de website van stad Oostende. Buurtbewoners en handelaars worden bijkomend geïnformeerd via infobrieven over de ligging en impact van de werf.

Kan ik mee investeren in het warmtenet Oostende?

Graag zelfs! Het warmtenet Oostende is een realisatie van Beauvent cv. De installatie is voor 100% eigendom van de aandeelhouders van de coöperatie. 

Hoe verloopt de facturatie?

De meeste klanten ontvangen voorschotfacturen én een jaarlijkse eindafrekening in de loop van januari. 
Je kan kiezen tussen maandelijkse of kwartaalvoorschotten. (Industriële) Klanten met een groter verbruik, krijgen maandelijkse facturen op basis van hun effectief verbruik.

Wat met mijn contract als ik verhuis?

Met een contractovernamedocument kan je samen met de volgende eigenaar of huurder de datum en tellerstanden noteren. Zo kan het contract op de volgende partij overgaan.

Is een aansluiting op het warmtenet duurder dan mijn huidige aansluiting op gas en of stookolie?

De locatie en techniciteit van de aansluiting bepaalt de reële aansluitkost. Als klant betaal je echter niet de volledige kost. De aansluitkost en warmtekost wordt zo opgebouwd dat de klant naast de ecologische winst, ook een financiële winst realiseert. Dit impliceert dat heel wat kleine verbruikers voorlopig nog niet rendabel aan te sluiten zijn en dus voorlopig uit de boot vallen. 

We werken de komende jaren via pilootprojecten aan oplossingen om in de toekomst wel volledige wijken te kunnen aansluiten. Maar voorlopig focust het warmtenet zich op de grotere verbruikers

Hoe weet ik of het warmtenet in de toekomst betaalbaar blijft? 

De prijsformule van het warmtenet hangt af van de referentiebrandstof van de klant. Er wordt steeds een voordeel nagestreefd ten opzichte van deze referentiebrandstof. De correcte vraag is dus, blijft mijn referentiebrandstof (bv. aardgas) in de toekomst betaalbaar? We beschikken helaas niet over een glazen bol en kunnen daar enkel naar gissen. 

Wat als Beauvent failliet gaat?

Beauvent is de warmtenetbeheerder en leverancier van de warmte van het warmtenet Oostende. Dit warmtenet Oostende is een activa van Beauvent, waarin heel wat waarde schuilt. Bij een faillissement zal de curator dit warmtenet ten gelde maken bij geïnteresseerde partijen die dit verder wil uitbaten. Beauvent zal er alles aan doen om het warmtenet operationeel te houden omdat het zo ook meer waarde heeft voor geïnteresseerde partijen. Als klant zal u vermoedelijk weinig merken van een faillisement. Beauvent houdt een defensieve groeistrategie aan en heeft een sterke balans.